التصنيفات
الصف الثامن

طلبتكم .

الشارقةالشارقةابا امتحان انجليزي 2022/2010
و أنا كمان بدي كل الامتحانات 2022-2010
انا بعد ادور بس شو انسوي
<div tag="8|80|” >اللة يعينكم

التصنيفات
الصف الثامن

structure

our students need more and more practice in grammar

tomorrow ws.doc
g8 sp1 u5.doc

thanks thanks
جزاك الله خير……………….
التصنيفات
الصف الثامن

ممكن تدخلوا !!! لو سمحتوا

لو سمحتوا أريد حل صــــــ 54 في كتاب الــــــــــــــ WORKBOOK وشكراالشارقة
كلها و لا شو

إذا كلها سمحيلي

طويلة

التصنيفات
الصف الثامن

براجراف

بليييييييييييييييييييييييييييييز ساعدوني ابغى براجراف عن اهمية الاستمرار في التعليم page49الشارقة
اريد برغرافعنhealthy meals for personin a day
الشارقةالشارقةماا عندي ..

اااسفة

بلييييييز ممكن تساعدوني في كتابة براجراف عن important events
ضروووووووووري لان بااجر
ما ندي ابي
اذا تبن انتن اكتبن اعتمدوا على انفسكم شوي !
اختي " ام الصابرين " انا حاولت اكتب براجراف بس حسيت ان فيه وايد اغلاط
واذا انتي ما تبين تساعدين غيرج يبا يساعد^.^
انا بعد ابغي عن important events بس مب حق الامتحاان
التصنيفات
الصف الثامن

استفتاء

اهلا بيكو
حابة آخد رايكم في نظام الانجليزي الجديد
الي هو الملف و الاستغناء عن الكتب الدراسية شوية و موضوع معين في كل فصل نتكلم عنة
و النظام دة يعني

انا عن نفسي حباة جدا لان دة حيميز الطالب الي بيشتغل و بيتعب عن الطالب الي ………………..
بلاش نتكلم
مستنية رددكم و آراءكم في الموضوع دة الشارقةالشارقةالشارقةالشارقةالشارقةالشارقةالشارقة

اية محدش حيرد
التصنيفات
الصف الثامن

حــل صــ18+19 ضرووووري :(

الســلآم عليييييييييييكم ..

ممكن حل ص18+19 .. في الورك بوووووك ..

و شكـــــرآ ..

انا بعد ضروووووووووووووري

ضرووووووووووووووووري اليوم

بسرعه أبغيه .؟؟؟؟
مي 2 ابغي الحل
1-on time
2-second
3-midnight
4-hour
5-appointment
6-noon
7-sunset
8-late
9-night
10-early
11-evening
12-morning
13-sunrise
14-schedules
15-minute
صفحه 18
puddle
fog
snow
shower
hail
clouds
sunshine
breeze
wind
lightig

الجدول:

spring
^
^
^
breeze

summer
^
^
^
^
sun shine

autumn
^
^
^
^
^
cloud
shower
wend

wenter
^
^
^
^
fog
lighting
hail
puddle

never
^
^
^
snow

أبا حل الورك بوك صفحه 19
ألي تحت
بليييييييييز
ابا حل صفحة 20

بليييييييييييييييييييز اليووم

والله إذا كان عندي بعطيكم بسسسس ياليت عندي بروحي أدور
التصنيفات
الصف الثامن

يا جماااااااااااااعة دخلو شوي


يا جماااااااااااااااعة انا اريد اي شي للصف الثامن بس يكوووووووون الفصل الاول

3399CC
حطو اي شي الشارقة

الله يستر عليكم والله بدعيلها وانا بلكعبة لأني برووووووووحها
الشارقةالشارقة

يلااااااااااااااا ساااااااااااعدوني وما تكونو زطييييييييييييييييييين

اسف ما عندي شي انا بروحي ادور
ههههههههههههههههههههههههههههه
شو تبون يمكن انا عندي
يسلموووووووو
areeeeeeeeeeeed grammer ylaah
للأسف … ما عندي شي للصف الثامن بس بدور

No Proplem

hahahahahahahahaah
Faisal was born in 1905. He was the third son of Abdulaziz Bin Saud. His father was called Ibn Saud by most people. He was the first king of Saudi Arabia.

Faisal’s mother, Tarfa died when he was young. He lived in the house of his mother’s father .he taught Faisal the Holy Qumran

In 1918, at the age of 13, Faisal became a soldier. Five years later, he was commander of the army in Asir province. In 1926 he became governor of Hijaz. This area has the city of Makkah. In 1932 he became minister of Foreign Affairs and in 1958 he was prime minister. Faisal became king on November 2nd, 1964 Faisal introduced many changes to the country, including schools for girls.
Faisal had 44 sons. In 1975 Faisal was killed at the age of 70.
A) Fill in the missing information in the following table (4 m)

Name Faisal
Birth 1905
Died 1975
Mother Tarfa
Age 70

B) Mark the following sentences (TRUE) or (FALSE) (3m)
1- Ibn Saud was the first king of Saudi Arabia ( √ )
2-Faisal was prime minister in 1975 ( x )
3-In 1962 Faisal became governor of Asir province. ( x )
C) Choose the correct answer from a , b , c or d to complete the statements.(3m)

1- At the age of 13 Faisal became ……d………
a-king b- minister c- governor d- soldier
2- Faisal was first prime minister at the age of …b
a- 58 b-53 c-64 d-75
3- Faisal’s ……c….. name was Tarfa.
a- father b-son c- mother d- soldier

Passage II: (10 marks)
Read the following passage, and then answer the questions below:
Norwalk virus is called the "winter virus" because it is common in winter. You can get it from shellfish. But the virus can also pass from a person to fresh vegetables. A cook with dirty hands can cause an outbreak. In an outbreak, hundreds or even thousands of people get ill at the same time. Outbreaks usually occur in hospitals, hotels or schools.
The virus is named after the town of Norwalk, in the northern USA. In 1968, more half the students and teachers at the primary school became ill. Scientists found the cause after four years. Now many different viruses in food are called Norwalk .Norwalk-like or Noroviruses.
If you cook shellfish properly, you will kill the virus. If you wash your hands before cooking. You will not pass the virus on. People usually become ill within 48 hours. The symptoms last for two or three days. The illness is not fatal .People recover with no long term problems.

1- Complete the following sentences with the correct answe:
A- The text is about ——a———- (1 m)
a- virus b- hospitals c- food d- doctors
B- Choose the correct answer to the following sentences الشارقة 3m)
1- Norwalk virus is common in ………a………..
a- Winter b- Summer c- Spring d- Autumn
2- Norwalk usually appears in ……a……. food .
a-shellfish b- frozen c- fats d- carbohydrates
3-If you cook shellfish properly, you will …b…….. the virus.
a-pass b- kill c-cure d- find
C- What do the underlined words in the passage mean? (2m)
1-The word (dirty) line 2 means ……b………..
a- clean b- not clean c- pure d- good
2-The word (occur) line 4 means ……a…………….
a- happen b- recover c- finish d- start

D- Choose the correct answers: (4 m)

1- How long do the symptoms of the illness last? B
a- tow days b- two or three days c- five days d- four days
2-Where was first the virus discovered?A
a- USA b- Canada c- UK d- UAE

III- Vocabulary : ( 20 mark)

1) Choose the correct answer to complete the following sentences (10m)

1-Anybody can mend the car, can’t …c……?
a-he b- she c- they d- it
2-The finger of the woman is written as ………c…………….
a-the fingers woman b-the woman finger
c- the woman’s finger d- the finger woman
3- I usually meet my friends …d… the evening.
a- on b- at c- in d- for
4- The opposite of the following word (female) is :b
a- adult b- male c- young d- women
5- What is the ……c………. footballer in the world?
a- famous b-more famous c- most famous d- famouser
6- Planes usually ……a……. from airports.
a- take off b- sail c- fly d- drive
7- The film was very ……c…… .We all enjoyed watching it .
a- interested b- interest c- interesting d-interestingly
8- Are there any more carrots ? Yes, there are ……d………
a- a few b- much c- little d- a little
9- I usually have…b…… cake in the evening .
a- few b- a few c- a little d- many
10- Cars are ……a…….. than planes .
a- safer b- safe c- safest d- the safer

2-Write the words in the correct places (5 marks )

(bicycle, stamp-collecting, boat, bird watching , motorbike, gardening,)

Form of travel Hobby
bicycle stamp-collecting
…… boat ……….. bird watching
………… motorbike . gardening

Grammar: (15 marks)
A) Circle the correct answer: (10marks)

1- I ……c……….In 1971 in Abu Dhabi.
a- born b- birth c- was born d- was borned
2- Most students …b…..absent yesterday.
a- are b- were c- was d- have been
3-Anybody can mend the car, can’t …c……?
a-he b- she c- they d- it
4- They were flying at about 25 meters when the propeller ……b…….
a- break b-broke c- broken d- breaks
5-How ……a…… does it take to get to the school?
a- long b- much c- many d- often
6- There ……a… some rice in the cupboard.
a- is b- are c- were d- have
7-………c…. is the wettest month in your country?
a- who b- which c- what d- where
8-The month of July ……a…. About 200mm of rain on average .
a- has b- is c- was d- have
9-The story made her ………a…………
a- laugh b- laughing c- laughs d-laughed
10-The late H. H. Shaikh Zayed ……a….. in 2022.
a- died b- has died c- dies d-is dying

B) Re-order to make meaningful sentences : ( 5 marks)
1- collect you do stamps ?

Do you collect stamps?

2- would like what eat you to ?

What would you like to eat
3-found I documentaries interesting .

I found interesting documentaries.

4- accident have had you ever an ?

Have you ever had an accident?

5-his mother John gave mother a present .

John gave his mother a present.

Writing : ( 15m )
A- Add the missing letters. (2 m)
1- Diana di.e.d in 1997 .
2- Najeeb Mahfoz was a famous novel.i.st .
3-Ahmad is sitting between Salim and Ali.
4-I would like a c.u.p of tea .

B-Write three sentences about nutrition and health using the words you studied .(3m)

1-…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………….

`
C- Read the notes about the late H. H. Sheikh Zayed . Write a paragraph using these notes.

1918 born
The holy Quran and the biography of prophet Mohammad ( peace be upon him ) Study
19 Sons
2022 died
The UAE was formed under his leadership 1971
Brave , wise and generous Famous for
Schools ,hospitals ,roads and housing achievement

H. H. Sheikh Zayed was born in 1918.He studies the Holly Quran and the biography of prophet Muhammad (( peace be upon him ).He had 19 sons. He died in 2022.In 1971 he helped form the UAE under his leadership. He was famous for being brave , wise and generous. He helped build a lot of schools,hospitals,roads and houses in the country.

رسالة الى dodee
شكرا طائر النار 2
شكرا اخوي طائر النار جزاك الله الف خير
…………….^^…………
مشكوووووووووووووووووور ما قصرت
شكراااااااااااا
التصنيفات
الصف الثامن

عمل ايدي وحيات عيني

احلي بوربوينت انجليزي بس طلب والله لايسامح من لا ينفزه (لوسمحتم محدش ينشروه انا حطيتوه للاستفاده وده تعبي وتعب الاستاز بتاعي انا من مدرسة خالد بن محمد للتعليم الاساسي والاستاذ الي يرجعله الفضل أفاريد استاذ الانجليزي بتاعي شكرا ) واكيد محدش ينسي الرد وشكرا http://www.megaupload.com/?d=J8LYHASM
الله يعطيك العافية يا ابن بلدي
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور

لك و لكن حاول الى تقديم المزيييييد

وشكراااا

مرة

أخرى

مشكوووووووووووووووووووووووووور

انا اريد ملخص عن يونت 5

00000000000000000000000000
ما جفت كبف
مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور
Thanksssssssssssssssssssssssss]
هني مكان للرد والشكر او مساعدة مب للنشر الاغاني
مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور
شكرا لك

و بورك عملك

^{ *****} ^

——————————————————————————–

مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور ……. الشارقة الشارقة الشارقة

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكور ,,,,,,,,,,,,,,
مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور……..
عن تصيح بسس .. اوك
مشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككور
يعني انته الحين ما نشرتة ؟؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههههه
عالعموم مشكور …
يعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافيةيعطيك العافية
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مزيونة الامارات الشارقة
عن تصيح بسس .. اوك
مشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككور

هههههههههههههه هي والله الشارقة خخخخ المهم مشكووور

شكرا شكرا شكرا
انا لحد دلوقتي مشفتوش بس اكيد حيكون حلو
شكرا
Thanks so much for your fantastic work
التصنيفات
الصف الثامن

اريد موضوع عن اهميه التعليم ضرووووري

اريد موضوع عن التعليم ضرووووووووووووووووووووري
وانا بعد
بلييز
بايييييييييييييز
الشارقةبلييييييييييييييييييييييز ^-^&
التصنيفات
الصف الثامن

اريد امتحان الوحده الرابعه للغة الانجليزية للصف الثامن

ضروري

اريد امتحان لصف الثامن للغة الانجليزيه

وين وين مافي شي
انا بعد ابا
انا بعد ابا باجر عليه امتحان
شو جيه ما طلع شي اففففففففففف